Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Contactgegevens: 

  ELLE WEDDINGS AND EVENTS
  Ernest Claesstraat 6
  3118 Werchter
  www.elleweddingsandevents.be
  BE0732.959.120
  Mandy: +32 498 58 16 82
 

Disclaimer 

De informatie (teksten, afbeeldingen, video’s, links, PDF-bestanden) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. ELLE WEDDINGS AND EVENTS levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke hoedanigheid dan ook, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. ELLE WEDDINGS AND EVENTS behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.
Op de aangeboden informatie (teksten, beelden, video’s, PDF-bestanden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ELLE WEDDINGS AND EVENTS. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Het Belgisch recht is van toepassing.
 


Algemene voorwaarden 

Definities 

a. ELLE WEDDINGS AND EVENTS: plannen, coördineren en aankleding van feesten met specialisatie in huwelijken en verhuren van feestartikelen met maatschappelijke zetel te: Ernest Claesstraat 6, 3118 Werchter.
b. Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie ELLE WEDDINGS AND EVENTS een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 


Toepasbaarheid 

a. Door ondertekening van een offerte met ELLE WEDDINGS AND EVENTS verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
b. Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met ELLE WEDDINGS AND EVENTS.
 


Offertes 

a. Alle offertes en prijsopgaven door ELLE WEDDINGS AND EVENTS zijn geheel vrijblijvend.
b. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door ELLE WEDDINGS AND EVENTS zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of aan de offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van ELLE WEDDINGS AND EVENTS, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de adviezen.
c. ELLE WEDDINGS AND EVENTS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de 14 kalenderdagen wordt bevestigd.
 


Aanvang van de overeenkomst 

a. Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt door ELLE WEDDINGS AND EVENTS.
b. Enkel als er op de offerte vermeld staat dat er geen vooruitbetaling verwacht wordt, komt de overeenkomst tot stand van zodra de offerte door de opdrachtgever ondertekend ontvangen wordt.
 


Uitvoering van de overeenkomst 

a. ELLE WEDDINGS AND EVENTS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ELLE WEDDINGS AND EVENTS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ELLE WEDDINGS AND EVENTS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan ELLE WEDDINGS AND EVENTS zijn verstrekt, heeft ELLE WEDDINGS AND EVENTS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c. ELLE WEDDINGS AND EVENTS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ELLE WEDDINGS AND EVENTS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ELLE WEDDINGS AND EVENTS kenbaar behoorde te zijn.
d. De opdrachtgever aanvaardt de geleverde prestaties in de staat dat het is bij betaling van de factuur bij oplevering. ELLE WEDDINGS AND EVENTS is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in de geleverde diensten. De opdrachtgever wordt verondersteld de geleverde diensten uitvoerig te hebben gecontroleerd.
 


Termijn 

a. De afgesproken termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ELLE WEDDINGS AND EVENTS. Vertraging in levering van het product / de dienst geeft aan de klant geen recht op schadevergoeding, noch leidt dit tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan ELLE WEDDINGS AND EVENTS de dienstverlening geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
c. Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontheft de klant/opdrachtgever niet van zijn verplichting te betalen op de vervaldag. Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van de geleden schade, met uitsluiting van enige vergoeding.
 


Copyright 

a. Al het door ELLE WEDDINGS AND EVENTS vervaardigd en/of geleverd materiaal en diensten mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van ELLE WEDDINGS AND EVENTS niet worden bewerkt of verwerkt in andere mediums of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
b. Het eigendom van de door ELLE WEDDINGS AND EVENTS verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van ELLE WEDDINGS AND EVENTS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan ELLE WEDDINGS AND EVENTS hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is ELLE WEDDINGS AND EVENTS gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c. ELLE WEDDINGS AND EVENTS behoudt zicht het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 


Aansprakelijkheid 

a. Voor zover ELLE WEDDINGS AND EVENTS bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan ELLE WEDDINGS AND EVENTS op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met ELLE WEDDINGS AND EVENTS of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ELLE WEDDINGS AND EVENTS.
b. ELLE WEDDINGS AND EVENTS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
c. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ELLE WEDDINGS AND EVENTS slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van ELLE WEDDINGS AND EVENTS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 


Betwisting 

a. De opdrachtgever heeft gedurende 8 kalenderdagen na levering van diensten of materialen de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan ELLE WEDDINGS AND EVENTS. Indien de betwisting gegrond is zal ELLE WEDDINGS AND EVENTS deze gebreken verhelpen. Wanneer aan ELLE WEDDINGS AND EVENTS binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
b. Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 


Prijzen 

a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, ELLE WEDDINGS AND EVENTS is een kleine onderneming vrijgesteld van BTW.
b. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor ELLE WEDDINGS AND EVENTS naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
 


Betaling 

a. Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en ELLE WEDDINGS AND EVENTS en is de opdrachtgever verplicht om het werk van ELLE WEDDINGS AND EVENTS volgens afspraak te honoreren.
b. Na afronding van de opdracht zal ELLE WEDDINGS AND EVENTS een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 kalenderdagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
c. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door ELLE WEDDINGS AND EVENTS een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. €9,00 exclusief BTW, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
d. Facturen niet betaald binnen 14 kalenderdagen brengen van rechtswege een intrest op van 12% per jaar en dit zonder ingebrekestelling.
e. Wanneer de opdrachtgever bij niet betaling binnen 14 kalenderdagen na vervaldag zal het bedrag der factuur de titel van forfaitaire schadevergoeding worden verhoogd met 10% en minstens €125 zonder dat hierdoor afbreuk gedaan wordt aan de hierboven bedongen verwijlintresten.
f. Wanneer de opdrachtgever binnen de 7 kalenderdagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Wijziging van de algemene voorwaarden a. ELLE WEDDINGS AND EVENTS bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via wwwelleweddingsandevents.be, minstens 30 kalenderdagen voor de nieuwe regels van kracht worden. 


Overige 

a. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. ELLE WEDDINGS AND EVENTS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
b. ELLE WEDDINGS AND EVENTS is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
c. Algemene verkoopsvoorwaarden styled shoots.
Is er iets tussengekomen en kan je er niet meer bij zijn? Wat jammer! Omdat we dit plekje voor jou hebben vrijgehouden, zijn we genoodzaakt om 50% van de deelnamekost in rekening te brengen. De andere 50% storten we jou binnen de 5 werkdagen terug. Wanneer je pas een week op voorhand of later annuleert, zullen wij 100% van het bedrag aanrekenen.
 


Geschillenregeling 

a. Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend aan de rechtbank van Leuven onderworpen worden.
b. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Privacyverklaring

ELLE WEDDINGS AND EVENTS, gevestigd aan Ernest Claesstraat 6, 3118 Werchter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ELLE WEDDINGS AND EVENTS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam Bedrijfsnaam Adres Telefoonnummer E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail

, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken ELLE WEDDINGS AND EVENTS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij u af te leveren. Geautomatiseerde besluitvorming ELLE WEDDINGS AND EVENTS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ELLE WEDDINGS AND EVENTS) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren ELLE WEDDINGS AND EVENTS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Naam en voornaam > onbepaald > informerende rol Adres > onbepaald > informerende en dienende rol E-mail > onbepaald > informerende rol Telefoon > onbepaald > informerende rol Delen van persoonsgegevens met derden ELLE WEDDINGS AND EVENTS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken ELLE WEDDINGS AND EVENTS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ELLE WEDDINGS AND EVENTS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via mail

 versturen.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (of Burgerservicenummer (BSN) voor Nederland) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


ELLE WEDDINGS AND EVENTS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen ELLE WEDDINGS AND EVENTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail

.